Polityka Prywatności (RODO)

 

Szanowni Państwo,


zgodnie z art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016r., str. 1), zwanego dalej RODO informujemy, że:

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Uklejna” z siedzibą w Myślenicach przy ul. Henryka Jordana 5, 32-400 Myślenice, tel. +48 661-234-405, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.

Z Administratorem można się skontaktować e-mailem lub pisemnie na adres siedziby Towarzystwa.

3.

Celem zbierania danych osobowych jest realizacja celów statutowych Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Uklejna”, monitoringu rozliczeń (płatności składek, opłat), przeprowadzania analiz statystycznych, obsługi korespondencji, próśb i  wniosków, przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia wykazania spełnienia przez  Towarzystwo obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz publikowanie informacji o działalności Towarzystwa za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, mediów społecznościowych itp. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Uklejna” zamieszcza zdjęcia i filmy w mediach zarejestrowane podczas zawodów sportowych i innych uroczystości (zezwolenia nie wymaga
rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza – art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

4.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania członkostwa w Towarzystwie Krzewienia Kultury Fizycznej „Uklejna”. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe Pani/Pana dalsze członkostwo w Towarzystwie, a w przypadku osób nie będących członkami Towarzystwa – udział w imprezach sportowych i innych uroczystościach organizowanych przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Uklejna”. Dane osobowe kandydata/członka klubu/opiekuna prawnego zostają przekazane poprzez złożenie podpisanej deklaracji członkowskiej. Zgodnie z art. 6 RODO podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w Towarzystwie stanowi:
* zgoda osoby, której dane dotyczą,
* uprawnienie lub obowiązek wynikający z przepisu prawa,
* wykonanie umowy,
* usprawiedliwiony interes administratora.

5.

W związku z przetwarzaniem danych, dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami Pani/Pana danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa oraz osoby upoważnione przez Administratora do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych i realizacji celów, którym Towarzystwo zleca wykonywanie takich czynności (w tym obsługi księgowej, obsługi informatycznej, obsługi związanej z ewidencjonowaniem oraz monitorowaniem stanu wpłat i należności).

6.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu i nie będą profilowane.

7.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do:
żądania od administratora sprostowania (poprawiania) swoich danych,
żądania od administratora usunięcia danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, w sytuacji, gdy Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


8.

Dane osobowe przetwarzane przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Uklejna” przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały pozyskane, a także wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, wymogów grantodawców, potrzeb statystycznych i archiwizacyjnych.

9.

Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Zarząd TKKF UKLEJNA Myślenice