REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ

Zajęcia

§1 Definicje

1. Organizator zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Zwany dalej „Organizatorem”
2. Uczestnik – Dziecko zgłoszone przez Opiekuna, które zostało wpisane na listę uczestników
3. Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka poniżej 18 roku życia.
4. Zajęcia – zajęcia sportowe organizowane przez Organizatora.
5. Regulamin – niniejszy Regulamin zajęć sportowych organizowanych przez Organizatora.


REGULAMIN ZAJĘĆ


§1 Warunki uczestnictwa w zajęciach regularnych


1. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci,
2. Rejestracja uczestnika na zajęcia regularne odbywa się za pośrednictwem maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. Uczestniczyć w zajęciach mogą ̨ jedynie te osoby, które dokonały wcześniejszego zapisu za pośrednictwem maila. Zostały zakwalifikowane do grupy, zobowiązały się uiścić należną opłatę oraz otrzymały mailowe potwierdzenie przyjęcia zapisu ze strony Organizatora.
4. Organizator zastrzega, iż liczba miejsc na dane zajęcia jest ograniczona. O kolejności przyjęcia do grupy decyduje termin wypełnienia formularza rejestracji.
5. Organizator informuje, że w przypadku rezygnacji po pierwszych zajęciach uczestnik zwolniony jest z opłaty członkowskiej oraz miesięcznej.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji uczestnika.
7. Opiekun zobowiązuje się do posiadania ważnego ubezpieczenia NNW dla swojego dziecka.
8. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach, Opiekun zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Organizatora poprzez przesłanie pisemnej wiadomości na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Rezygnacja nie powoduje zwrotu wpłaconych środków za obowiązujący cykl rozliczeniowy (zapis nie dotyczy rezygnacji po pierwszych zajęciach).


§2 Organizacja zajęć


1. Zajęcia sportowe mają charakter ogólnorozwojowy z nastawieniem na naukę techniki badmintona.
2. Zajęcia prowadzone są pod nadzorem Instruktora.
3. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania wygodnego sportowego stroju do ćwiczeń. Noszenie biżuterii i ozdób podczas zajęć jest wzbronione. Włosy powinny być związane.
4. Opiekun zaświadcza, że Uczestnik nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do podejmowania aktywności fizycznej.
5. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na chorobę/przeziębienie.
6. Podczas zajęć zobowiązani są do posiadania maseczek ochronnych oraz do dezynfekcji rąk przed przystąpieniem do ćwiczeń.
7. Uczestnik zajęć́ zobowiązany jest do udziału we wspólnej rozgrzewce oraz przestrzegania zaleceń instruktora, dotyczących zachowania bezpieczeństwa przy wykonywaniu ćwiczeń..
8. Opiekun powinien zagwarantować punktualne przybycie na miejsce.9. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń Organizatora, dotyczących zachowania się w trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i zadań.
10. W przypadku zachowania zagrażającemu zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych, Organizator zajęć, ma prawo do wyciągnięcia wobec Uczestnika konsekwencji o zakazie uczestnictwa w dalszej części treningu. Dotyczy również zachowania dezorganizującego i utrudniającego prowadzenie zajęć dla grupy.

11. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik zajęć powinien natychmiast zgłosić się i poinformować go o swojej dolegliwości.
12. Opiekun powinien odprowadzać i odbierać Uczestnika z zajęć punktualnie, uwzględniając czas potrzebny mu na przebranie. W czasie przed i po zajęciach Uczestnik pozostaje pod opieką rodzica.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w niewłaściwym miejscu w czasie zajęć (zalecamy zabezpieczyć rzeczy wartościowe, telefony, pieniądze itp.)
14. Uczestnik wraz z Opiekunem deklarują akceptacje regulaminu sali.


§3 Płatności


1. Zajęcia prowadzone przez Organizatora są odpłatne.
2. Opłata za wstęp na zajęcia wynosi iloczyn ilości zajęć i ceny za jednostkę w cyklu miesięcznym, płatne z góry.. Koszt jednostki to 20 zł.
3. Opiekun ma prawo do rabatu w przypadku zapisania więcej niż jednego uczestnika (dotyczy rodzeństwa). Cena jednostkowa wówczas zostaje pomniejszona do 15 zł za zajęcia za każde dziecko. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach jednego dziecka, opłata zostaje podwyższona do ceny standardowej
4. Opłata roczna członkowska TKKF wynosi 30 zł płatne do 10go marca (opłata coroczna).
5. Rozliczeń dokonujemy do 10 dnia każdego miesiąca (za miesiąc z góry).
6. Organizator ma prawo nie dopuścić uczestnika do zajęć w przypadku, gdy opóźnienie za płatność za zajęcia przekracza 1 miesiąc.
7. W przypadku dłuższej nieobecności (minimum 3-4 tygodnie) należy powiadomić o tym Organizatora. W tym przypadku odpłatność nie jest naliczana i ustalona zostaje z Organizatorem.
8. W przypadku rezygnacji z zajęć należy powiadomić Organizatora na piśmie lub drogą elektroniczną. W okresie wypowiedzenia dziecko może uczęszczać na zajęcia, a płatność pozostaje bez zmian.
9. Opłatę za zajęcia Opiekun dokonuje przelewem na konto w systemie do 10go każdego miesiąca.
10. Opiekun każdorazowo otrzyma informacje e-mailową o kwocie do zapłaty za dany cykl na 10 dni przed jego rozpoczęciem. Do ceny nie będą doliczane zajęcia, które z powodu świąt i dni ustawowo wolnych nie odbędą się.


§4 Odrabianie zajęć


1. Nieobecność dziecka na zajęciach nie zwalnia Opiekunów z opłaty za dany cykl.
2. W przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka (najpóźniej trzy godziny przed zajęciami) możliwe jest odliczenie tych zajęć w kolejnym miesiącu.§5 Ochrona oraz przetwarzanie danych osobowych
1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności TKKF


§6 Zgoda na wykorzystanie wizerunku


1. Udział w zajęciach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek Uczestnika i Opiekuna, zarejestrowanych podczas zajęć i imprez zorganizowanych przez Organizatora. Zgoda obejmuje publikowanie projektów na stronie internetowej Organizatora, profilach społecznościowych tj. Facebook oraz publikacje na materiałach typu ulotki/plakaty/broszury itp. w celu promocji zajęć.
2. W przypadku braku zgody, Opiekun zobowiązany jest złożyć oświadczenie w formie mailowej przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Opiekun oświadcza, że ma pełną zdolność do czynności prawnych, jest przedstawicielem ustawowym Uczestnika oraz, że uczestnik pozostaje pod jego władzą rodzicielską.


§7 Postanowienia końcowe


1. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
3. Organizator każdorazowo poinformuje Uczestników o zmianie regulaminu przed zamieszczeniem jego nowej wersji na stronie internetowej.


ZAŁĄCZNIK NR 1
KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TKKF Uklejna z siedzibą w Myślenicach ul. Jordana 5.
2. Wszystkie dane osobowe są przechowywane w siedzibie Organizatora i przetwarzane tylko w celach ewidencyjnych. Organizator nie udostępnia danych innym podmiotom czy firmom.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.
4. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych,
5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i umowne.
6. Regulamin dostępny na stronie internetowej www.tkkfmyslenice.pl