STATUT OGNISKA  TKKF „UKLEJNA” W MYŚLENICACH


 

 

ROZDZIAŁ I Nazwa, siedziba, teren działania, charakter prawny i zobowiązania

§ 1

Stowarzyszenie kultury fizycznej o nazwie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Uklejna” Stowarzyszenie Kultury Fizycznej zwane w dalszej części statutu Ogniskiem, używa skrótu Ognisko TKKF „Uklejna”.

 § 2

Siedzibą Ogniska jest miasto Myślenice, a terenem działania Rzeczypospolita Polska. Jeżeli wymaga tego realizacja celów statutowych, może prowadzić działalność także poza granicami kraju.

§ 3

1. Ognisko jest organizacją samorządną, dobrowolną i trwałą, posiadającą osobowość prawną.

2. Ognisko samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące swojej działalności.

3. Ognisko może przynależeć do krajowych i międzynarodowych organizacji, związków oraz instytucji o podobnym charakterze.

4. Ognisko może tworzyć sekcje specjalistyczne na wniosek członków. Zasady funkcjonowania sekcji ustala Zarząd w odrębnym regulaminie.

§4

 Ognisko deklaruje przynależność do Związku Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej na prawach członka zwyczajnego bezpośredniego oraz zobowiązuje się do stałego używania jego godła, barwy i flagi.

§ 5

 Ognisko zobowiązuje się do: a) działania zgodnego ze statutem oraz uchwałami władz TKKF i Związku TKKF do którego należy na prawach członka zwyczajnego bezpośredniego, b) niezwłocznej zmiany lub cofnięcia uchwały niezgodnej ze statutem lub uchwałą związku TKKF, w którym jest zrzeszone.

 

ROZDZIAŁ II Cele i sposoby ich realizacji

§ 6

Celem Ogniska jest

1. Uczestniczenie w rozwoju kultury fizycznej, upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej i sportu.

2. Rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa: dorosłych, młodzieży i dzieci.

3. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu wśród osób sprawnych i niepełnosprawnych.

4. Kształtowanie wśród osób fizycznych zrzeszonych w TKKF patriotyzmu, dyscypliny i solidarności oraz sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich.

5. Promowanie i organizacja wolontariatu. 6. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami kultury fizycznej i rekreacji.

§ 7

Realizacja celów następuje poprzez:

1. Propagowanie i organizowanie uprawniania kultury fizycznej i sportu.

2. Nauczanie w zakresie podstawowych umiejętności z dziedziny rekreacji ruchowej.

3. Prowadzenie poradnictwa w zakresie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej.

4. Organizowanie zlotów, festynów, turniejów, spartakiad i innych masowych imprez sportowo-rekreacyjnych.

5. Organizowania specjalistycznych sekcji i zespołów o charakterze sportowym, względnie rekreacyjnym.

6. Realizację zleconych zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, promocji i organizacji wolontariatu oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a także innych działań publicznych związanych z działalnością statutową.

7. Organizowanie i udział w szkoleniach organizatorów, instruktorów i sędziów, dla potrzeb Ogniska.

8. Organizacja szkoleń, konferencji, sympozjów, seminariów, odczytów i prelekcji.

9. Organizacja i prowadzenie obozów sportowo-rekreacyjnych i kolonii dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

10. Organizacja imprez turystycznych.

11. Rozwijanie promocji i udzielanie informacji w zakresie swojej działalności statutowej oraz prowadzenie działalności wydawniczej.

12. Ochronę i promocję zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień i profilaktyki zdrowotnej oraz rehabilitacji ruchowej.

13. Powyższe cele statutowe Ognisko realizuje poprzez prowadzenie zarówno nieodpłatnej jak i odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 8

Ognisko realizując cele statutowe może współdziałać z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami w zakresie:

1. kultury fizycznej i sportu

2. ochrony i promocji zdrowia

3. wypoczynku dzieci i młodzieży

4. rozwoju fizycznego osób niepełnosprawnych

5. promocji i organizacji wolontariatu.

§ 9

1. Ognisko może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Dochód z działalności gospodarczej Ogniska jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych określonych w § 6 Statutu tj. na realizacje celów pożytku publicznego.

3. Działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego wynikającej ze statutu.

4. Decyzje o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd, wskazując w uchwale o podjęciu działalności gospodarczej właściwy kod PKD tej działalności.

 

ROZDZIAŁ III Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Rodzaje członków: Ognisko zrzesza: 1. członków zwyczajnych 2. członków uczestników 3. członków wspierających 4. członków honorowych.

§ 11

Członek zwyczajny

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca co najmniej 16 lat, nie pozbawiona praw publicznych i akceptująca statutowe cele stowarzyszenia.

2. Członek ma prawo:

 a) uczestniczyć osobiście lub przez pełnomocnika w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym.

 b) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Ogniska oraz oceniać ich działalność.

 c) brać czynny udział we wszystkich formach działalności Ogniska,

 d) korzystać z urządzeń Ogniska na zasadach określonych przez władze

3. Do obowiązków członka należy:

 a) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Ogniska,

 b) regularne opłacanie składek członkowskich,

 c) dbanie o dobre imię Ogniska i jego majątek,

 d) aktywny udział w realizacji celów Ogniska.

§ 12

Członek uczestnik

1. Członkiem uczestnikiem może być osoba fizyczna, w wieku poniżej 16 lat, za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych.

2. Członek uczestnik posiada uprawnienia członka zwyczajnego za wyjątkiem uczestnictwa w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym.

3. Członek uczestnik posiada obowiązki członka zwyczajnego.

§ 13

Członek wspierający

1. Członkiem wspierającym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, zainteresowana działalnością Ogniska, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub inna formę wspierania Ogniska. Osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej działa w Ognisku przez swojego przedstawiciela.

2. Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem uczestniczenia w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym. Członek wspierający ma prawo do uczestniczenia w posiedzeniach statutowych władz Ogniska z głosem doradczym.

3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Ogniska.

§ 14

Członek honorowy

1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebrania Członków.

2. Godność członka honorowego może być nadana osobom fizycznym, niezależnie od obywatelstwa, w uznaniu ich szczególnych zasług dla Ogniska.

3. Członkowie honorowi mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Ognisko, a z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków.

4. Godność honorowego prezesa nadaje Walne Zebraniu Członków.

5. Godność honorowego prezesa może być nadana ustępującemu prezesowi Ogniska w przypadku szczególnych zasługi dla Ogniska.

6. Honorowy Prezes może uczestniczyć uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Ognisko, a z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków oraz w posiedzeniach władz Ogniska.

§ 15

Nabycie członkostwa

1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na członka obowiązana jest złożyć na piśmie deklarację przystąpienia.

2. Decyzję o przyjęciu w poczet członków lub odmowie przyjęcia wydaje Zarząd, o czym powiadamia ubiegającego się w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania deklaracji.

3. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zainteresowanemu przysługuje odwołanie się do Walnego Zebrania Członków w terminie 1-go miesiąca od otrzymania decyzji Zarządu.

4. Uchwała Walnego Zebrania Członków dotycząca odwołania jest ostateczna.

§ 16

Utrata członkostwa Członkostwo ustaje na skutek:

1. Wystąpienia – dla zachowania ważności winno być zgłoszone na piśmie i przyjęte przez Zarząd w ciągu jednego miesiąca. Zarząd może uzależnić przyjęcie wystąpienia od uprzedniego wykonania zaległych obowiązków statutowych lub obowiązków członka władz stowarzyszenia.

2. Wykreślenie z rejestru członków następuje w wyniku zaprzestania opłacania przez członka składek członkowskich przez okres 24 miesięcy.

3. Wykluczenie następuje po stwierdzeniu nie przestrzegania postanowień statutu, uchwał władz statutowych lub regulaminów. Przed wykluczeniem należy wezwać zainteresowanego członka do osobistego złożenia wyjaśnień.

4. Pozbawienia członka praw publicznych na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.

5. Utraty przez członka będącego osobą fizyczną pełnej zdolności do czynności prawnych.

6. Likwidacji osoby prawnej z dniem wykreślenia z właściwego rejestru.

7. Wykreślenia z właściwego rejestru jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.

8. Ogłoszenia upadłości osoby prawnej. 9. Zgonu.

§ 17

1. Decyzję o wykreśleniu członka z rejestru podejmuje Zarząd po stwierdzeniu zaistnienia jednej z przyczyn wymienionej w §16 Statutu.

2. Ponowne przyjęcie wykreślonego członka może nastąpić nie wcześniej niż po zakończeniu roku kalendarzowego następującego po roku, w którym nastąpiło wykreślenie.

§ 18

3. Od decyzji Zarządu o ustaniu członkostwa na podstawie § 16 pkt 3 przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie jednego miesiąca od daty powiadomienia o ustaniu członkostwa.

4. Osoba, której członkostwo ustało ma prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków w czasie rozpatrywania jej odwołania popierać je i składać wyjaśnienia.

5. Do czasu rozstrzygnięcia odwołania, odwołujący się nie wykonuje prac i obowiązków statutowych członka.

6. Rozstrzygniecie Walnego Zebrania dotyczące odwołania jest ostateczne.

 

ROZDZIAŁ IV Władze Ogniska Postanowienia ogólne

§ 19

1. Władzami Ogniska są: a) Walne Zebranie Członków b) Zarząd c) Komisja Rewizyjna.

2. Władze są stałymi organami kolegialnymi.

3. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów i odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, o czym decyduje walne Zebranie Członków.

4. Kadencja władz trwa cztery lata. 5. Członek władz pełni swoją funkcje społecznie.

6. Do władz Ogniska mogą być wybierani wyłącznie członkowie zwyczajni.

§ 20

1. Mandat członka władz wygasa przed upływem kadencji w przypadku: a) rezygnacji b) ustania członkostwa c) odwołania.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka władz podejmuje władza, której jest on członkiem.

3. Zawieszenie w czynnościach może obejmować okres do sześciu miesięcy.

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka władzy, władzy tej przysługuje prawo uzupełnienia swego składu przez powołanie osoby, która uzyskała kolejno największą liczbę głosów w wyborach do tej władzy, z tym, że liczba członków pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru. Gdyby w wyborach do władzy liczba kandydatów nie była większa od liczby osób wybranych, kooptacji podlega członek Ogniska uznany przez władzę za osobę godną pełnienia mandatu. Walne Zebranie Członków

§ 21

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Ogniska, władną podejmować uchwały we wszystkich sprawach dotyczących działalności Ogniska.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 22

1. Walne Zebranie zbiera się nie rzadziej niż raz na rok dla przyjęcia sprawozdania władz i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz raz na cztery lata, przed upływem kadencji władz urzędujących, dla dokonania wyboru władz oraz ustalenia kierunków działania na okres kadencji.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd powiadamia Członków nie później niż na 21 dni przed datą Walnego Zebrania.

3. Walne Zebranie jest prawomocne w przypadku obecności, w pierwszym terminie, co najmniej 1/2 członków zwyczajnych, zwyczajnych w drugim terminie podanym w zawiadomieniu bez względu na liczbę obecnych członków.

4. W Walnym Zebraniu biorą udział:

 a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni

 b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie honorowi, przedstawiciele władz TKKF oraz goście.

5. Każdy członek zwyczajny ma jeden głos.

6. Obrady Walnego Zebrania otwiera Prezes Zarządu lub wiceprezes, przeprowadzając wybór Przewodniczącego i Sekretarza, którzy stanowią Prezydium Zebrania.

7. Walne Zebranie obraduje nad sprawami objętymi porządkiem obrad, na podstawie każdorazowo uchwalonego regulaminu, którego projekt przedkłada Zarząd.

8. Do porządku obrad mogą być wprowadzone sprawy dodatkowe, na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjęte większością kwalifikowaną. Trybem tym nie może być objęta sprawa zmiany statutu.

9. Członek Zarządu, który nie uzyskał absolutorium nie może kandydować do władz następnej kadencji.

10. Walne Zebranie podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad.

11. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

2. udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi w całości lub poszczególnym jego członkom,

3. wybór członków Zarządu w liczbie od 7 do 15 osób,

4. wybór Komisji Rewizyjnej w liczbie od 3 do 5 osób,

5. uchwalanie kierunków i programu działania,

6. odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

7. rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie ustania członkostwa,

8. uchwalanie statutu oraz jego zmian,

9. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Ogniska i przeznaczeniu jego majątku,

10. podejmowanie uchwał w innych sprawach uznanych za konieczne, 11. wybór delegatów na Zjazdy organizacyjne Związków TKKF.

§ 24

1. Walne Zebranie nadzwyczajne zwoływane jest przez Zarząd na żądanie: a) Zarządu, b) Komisji Rewizyjnej, c) Związku TKKF, do którego Ognisko należy na prawach członka zwyczajnego bezpośredniego, d) nie mniej niż 1/2 liczby członków zwyczajnych.

2. Żądanie zwołania Walnego Zebrania winno być złożone na piśmie z podaniem przedmiotu obrad oraz jego uzasadnieniem.

3. Walne Zebranie zwołane jest w terminie 2-óch miesięcy od daty zgłoszenia żądania i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

4. Walne Zebranie nadzwyczajne przeprowadza się według zasad przewidzianych dla Walnego Zebrania zwyczajnego. Zarząd

§ 25

Zarząd kieruje całokształtem działalności Ogniska w okresach między Walnymi Zebraniami i odpowiada za swą pracę przed tą władzą.

§ 26

1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, wybierając Prezesa, Wiceprezesa (wiceprezesów), Sekretarza oraz Skarbnika.

2. Ukonstytuowanie się Zarządu następuje w ciągu 7 dni od daty wyborów.

3. Zarząd ustanawia regulamin swojego działania, w którym dokonuje podziału obowiązków, kompetencji i zadań dla poszczególnych członków Zarządu.

§ 27

1. Zarząd odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

2. O terminie i porządku obrad posiedzenia Zarządu, Prezes lub Wiceprezes powiadamia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

3. Prezes lub Wiceprezes zwołuje posiedzenie Zarządu na wniosek: a. Komisji Rewizyjnej b. Związku TKKF, do którego Ognisko należy na prawach członka zwyczajnego w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, c. co najmniej 1/2 członków Zarządu.

§ 28

Do kompetencji Zarządu należy:

 a) działanie w imieniu Ogniska i reprezentowanie go na zewnątrz

 b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania oraz Związku TKKF, do którego Ognisko należy na prawach członka zwyczajnego bezpośredniego,

 c) ustalanie budżetu,

 d) ustalanie wysokości składek członkowskich,

 e) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków,

 f) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swojej działalności,

 g) zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania,

 h) podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych władz Ogniska, i) zarządzanie majątkiem i finansami, zgodnie z obowiązującym prawem,

 j) udzielanie pełnomocnictw i kompetencyjnych umocowań prawnych członkom Zarządu.

§ 29

Do skutecznego wykonywania swoich zadań statutowych Zarząd może w razie potrzeby zatrudniać personel administracyjny, finansowy i techniczny. Zarząd ma prawo do korzystania z opinii doradców i rzeczoznawców. Komisja Rewizyjna

§ 30

Komisja Rewizyjna jest władzą kontrolującą całokształt działalności Ogniska.

§ 31

1. Komisja konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu wybierając Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

2. Ukonstytuowanie się Komisji następuje w ciągu 7 dni od daty wyboru. 3. Komisja Rewizyjna działa w ramach uprawnień statutowych na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu działania.

§ 32

W skład Komisji nie może wchodzić osoba:

 a) zatrudniona w Ognisku

 b) pełniąca funkcje w Zarządzie

 c) pozostająca z członkami Zarządu w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia

 d) skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 33

1. Komisja wykonuje swoje czynności na posiedzeniach. W okresie między posiedzeniami poszczególne czynności mogą wykonywać członkowie Komisji działając na jej zlecenie.

2. Z posiedzenia Komisji oraz z przeprowadzonych czynności kontrolnych, Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie.

§ 34

Członkowie Komisji mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 35

Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie ze swojej działalności i wyników przeprowadzonych kontroli stawiając wniosek o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi i jego członkom.

§ 36

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzanie kontroli działalności Ogniska ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności oraz zgodności z przepisami prawa,

b) wydawanie wniosków i zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień, ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunięcia oraz żądaniem wyjaśnień w sprawach wątpliwych,

c) występowanie z żądaniem zwołania Walnego Zebrania nadzwyczajnego lub posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia działań Zarządu niezgodnych z prawem, statutem lub interesem Ogniska.

 

ROZDZIAŁ V Uchwały – zasady podejmowania i warunki ich ważności

§ 37

1. Każda władza podejmuje decyzje w formie uchwały, z wyłączeniem decyzji o przyjęciu w poczet członków.

2. Uchwała podejmowana jest w głosowaniu jawnym, jednakże należy stosować głosowanie tajne w przypadku żądania zgłoszonego przez większość członków władzy podejmującej uchwałę.

3. Wszystkie uchwały winny być protokołowane.

§ 38

1. Uchwała podejmowana jest zwykłą większością głosów oddanych, przy czym dla jej ważności – wymagana jest obecność, co najmniej połowy liczby członków władz uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze przepisy nie stanowią inaczej.

2. Zwykła większość głosów „za” i „przeciw” – występuje wówczas, gdy liczba „za” jest większa o 1 głos od liczby głosów „przeciw”.

3. Przy równej liczbie głosów „za” i „przeciw” – w głosowaniu jawnym przeważa głos przewodniczącego posiedzenia, a w głosowaniu tajnym rezultat jest nierozstrzygnięty i wymaga ponownego głosowania.

4. Uchwałę uważa się za przyjętą, jeżeli uzyskała zwykłą większość głosów.

§ 39

1. Kwalifikowana większość 2/3 głosów oddanych wymagana jest do podjęcia uchwał w sprawie: a) likwidacji Ogniska b) zmiany statutu c) odwołania członka władz d) zawieszenia w czynnościach członka władz e) uzupełnienia porządku obrad.

2. Dla ważności uchwały wymagana jest obecność połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze przepisy nie stanowią inaczej.

3. Za głosy ważne oddane uważa się głosy „za” i „przeciw” oraz wstrzymujące się.

§ 40

Uchwały podejmowane przez Walne Zgromadzenie zwołane w drugim terminie, są ważne bez względu na ilość osób uprawnionych do głosowania i biorących udział w posiedzeniu.

§ 41

Przy podejmowaniu uchwały dotyczącej członka władz, członek ten nie bierze udziału w głosowaniu.

 

ROZDZIAŁ VI Reprezentowanie Ogniska

§ 42

1. Do reprezentowania Ogniska upoważniony jest Prezes Zarządu.

2. Prezesa może zastępować Wiceprezes lub upoważniony przez Prezesa członek Zarządu.

§ 43

1. Do złożenia oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictwa, wymagane jest współdziałanie oraz złożenie podpisów przez Prezesa i Skarbnika lub jednego z nich wraz z upoważnionym przez Zarząd, członkiem Zarządu.

2. Zarząd w regulaminie swojego działania może upoważnić członka Zarządu do podejmowania zobowiązań majątkowych jednoosobowo w granicach określonego limitu.

§ 44

Do poszczególnych spraw lub zespołu spraw Zarząd może ustanowić pełnomocnika działającego samodzielnie.

 

ROZDZIAŁ VII Wyróżnienia, kary i sankcje organizacyjne

§ 45

1. Stowarzyszenie stosuje następujące rodzaje wyróżnień:

 a) pochwałę

 b) dyplom

 c) nagrodę

 d) odznaczenie honorowe.

2. Za wnioskowanie o przyznanie wyróżnienia odpowiedzialny jest Zarząd.

§ 46

1. Za stwierdzone przewinienie lub niedbalstwo mogą być stosowane kary w postaci:

 a) ostrzeżenia

 b) nagany

 c) pozbawienia funkcji

d) zawieszenia w prawach członka

e) wykluczenia z członkostwa.

2. Każda władza stosuje kary wobec swoich członków władz, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków członka władzy.

3. Zarząd Ogniska stosuje kary wobec członków zwyczajnych, członków uczestników i wspierających za nieprzestrzeganie postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz.

 

ROZDZIAŁ VIII Majątek Ogniska

§ 47

1. Majątek Ogniska stanowią pieniądze, papiery wartościowe, rzeczy ruchome i nieruchome oraz inne prawa majątkowe nabyte w toku jego działania.

2. Dochody pochodzą ze:

 a) składek członkowskich,

 b) darowizn, spadków i zapisów,

 c) dotacji i subwencji od osób prawnych,

 d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

 e) środków przekazanych na realizację powierzonych zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego,

 f) działalności gospodarczej,

 g) innych źródeł dopuszczonych przez obowiązujące przepisy prawa.

§ 48

1. Funduszami i majątkiem zarządza Zarząd.

2. Decyzje dotyczące uszczuplenia majątku ruchomego wymagają uchwały Zarządu.

3. Jeżeli przedmiotem uszczuplenia jest prawo własności nieruchomości lub prawo do własnościowego lokalu, względnie prawo wieczystej dzierżawy gruntu zabudowanego lub niezabudowanego – decyzje w tej sprawie podejmuje Walne Zebranie.

§ 49

1. Ognisko nie może udzielać pożyczek, ani zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań w stosunku do członków Ogniska, członków władz lub pracowników Ogniska oraz osób im bliskich tj. osób, z którymi pozostają w związku małżeńskim, lub w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki.

2. Ognisko nie może przekazywać swojego majątku na rzecz swych członków, członków władz oraz pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu.

3. Ognisko nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Ogniska, członkowie jego organów lub pracownicy lub bliskie im osoby.

 

ROZDZIAŁ IX Zmiana statutu

§ 50

Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania i podlega rejestracji w organie rejestrowym.

 

ROZDZIAŁ X Postanowienia końcowe

§ 51

1. Rozwiązanie Ogniska następuje po podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków.

2. Uchwała Walnego Zebrania winna dotyczyć ustanowienia likwidatora, określić tryb likwidacji, oraz wskazać cel – związany z działalnością TKKF–u, na jaki ma być przeznaczony majątek.

§ 52

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach, sporcie, działalności pożytku publicznego i wolontariacie.