REGULAMIN imprezy sportowej  W BADA GRAMY POMAGAMY! Memoriał Charytatywny im. Stacha Cichonia- edycja 2022

 

1. ORGANIZATOR - TKKF UKLEJNA Myślenice

2. MIEJSCE I TERMIN ROZPOCZĘCIA GIER


- Hala Sportowa w Stróży przy Szkole Podstawowej nr 1, 32-431 Stróża k/Myślenic.


- wydarzenie sportowe odbędzie się 13 marca 2022 r. na 4 kortach.


  9:00 – 13:00 turniej badmintona - gra podwójna mieszana


  13:30 – 17:00 godziny otwarte – gra dowolna dla amatorów.


- Korty udostępnione od godz. 8:30


3. TURNIEJ - KATEGORIE

- GRY PODWÓJNE - jedna kategoria, wszyscy bez ograniczeń, bez podziału na płeć

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU


- Warunkiem startu jest wcześniejsze zgłoszenie się, najpóźniej do 11 marca 2022 r. do godz. 22:00

- Minimalny wiek uczestnika - 16 lat,

- Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Zgłoszenie do turnieju oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

5. SYSTEM ROZGRYWEK


- Turniej zostanie rozegrany wg zasad Systemu Szwajcarskiego. Liczba rozegranych rund zostanie określona po zgłoszeniu się zawodników.


- Rodzaj lotki (nylonowa, piórowa, hybrydowa) jest ustalany przez zawodników przed każdym meczem. W razie braku porozumienia pierwszeństwo ma lotka piórowa. Kolejność lotek według rankingu  PZBad.

- Organizator zapewnia lotki piórowe hybrydowe.

- Sędzia Główny: Bartłomiej Jurek-nr licencji: 441


- Zawodnicy sędziują sobie mecze nawzajem.

 

6. NAGRODY


Ze względu na charytatywny cel imprezy zdobywcy miejsc od 1-3 otrzymują  pamiątkowe dyplomy

 

7. GODZINY OTWARTE – GRA DOWOLNA

- Minimalny wiek uczestnika 16 lat


- Wymagany strój i obuwie sportowe


- Organizator zapewnia rakiety i lotki do gry


- Zgłoszenie na listę uczestników na miejscu u Organizatora przed wejściem na kort.


8. OPŁATA - WPISOWE

Wpisowe za osobę wynosi 30 zł i więcej. Całkowity dochód z charytatywnej imprezy sportowej zostanie przekazany na pomoc dla Kuby Starzaka.

 

9. ZASADY OGÓLNE


- Organizator nie ubezpiecza uczestników imprezy sportowej


- Uczestnicy odpowiadają za stan swojego zdrowia.


- Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej,


  w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu, biorących udział w rozgrywkach zawodników


- Uczestnicy zgadzają się na publikację zdjęć, filmów ze swoim udziałem oraz imienia i nazwiska wyłącznie dla celów organizacji turnieju i publikacji jego wyników.

- Podczas rozgrywek organizator zapewnia kawę, herbatę i słodkie przekąski.


- Wszelkie sprawy sporne zawodów rozstrzyga organizator lub sędzia główny.


- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i poprawek regulaminu.


- Wymagane jest czyste obuwie zamienne na niebrudzącej podeszwie.


- Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach.

- Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania wszystkich zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie obiektu związanych ze stanem epidemicznym.

- Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych.

- Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby Uczestników ze względu na obowiązujące obostrzenia oraz rotacji na kortach.


- Wysłanie zgłoszenia na turniej badmintona lub zapis na listę uczestników gier dowolnych jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu!


Sporządzono dnia 11 stycznia 2022 r.

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuje się, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej “UKLEJNA” Myślenice.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu związanym z organizacją turnieju – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w turnieju i obejmuje także publikację nazwiska oraz zdjęć z turnieju.

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak również nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.