ZAWIADOMIENIE o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Członków Ogniska TKKF „Uklejna”

 

Zarząd Stowarzyszenia TKKF Ognisko Uklejna w Myślenicach zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się w dniu 28 września 2022 r. o godzinie 17:00 w Myślenicach przy ul. Jordana 5 – sala restauracji STEK.

 

Proponowany Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Ogniska TKKF "Uklejna" w dniu 28 września 2022 r.  

 

1. Otwarcie zebrania - powitanie gości

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przedstawienie zmian statutu Ogniska.

4. Przyjęcie regulaminu obrad,

5. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta

6. Wybór Komisji :

    - Mandatowo-Wyborczej

    - Uchwał i Wniosków

    - Skrutacyjnej

7. Sprawozdanie ustępującego Zarządu Ogniska z działalności za okres kadencji 2018 - 2022.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Ogniska z działalności za okres kadencji 2018 - 2022 .

9. Dyskusja i głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2021 rok.

10. Dyskusja

11. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Ogniska.

12. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Wyborczej,

13. Wybory :

     - Zarządu Ogniska

     - Komisji Rewizyjnej Ogniska

     - Delegata na Wojewódzki Zwyczajny Zjazd Delegatów Małopolskiego TKKF

     - Członka Ogniska TKKF „Uklejna” rekomendowanego do władz wojewódzkich Małopolskiego TKKF

14. Przyjęcie programu działania Ogniska TKKF „Uklejna" na okres kadencji 2022-2026.

15. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.

16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków - głosowanie nad przedstawionymi przez komisję projektami uchwał i wniosków.

17. Ukonstytuowanie się władz Ogniska TKKF „Uklejna" :

     - Zarządu, 

     - Komisji Rewizyjnej

18. Zakończenie obrad Walnego Zebrania.

 

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w Zebraniu. W przypadku braku większości Członków wyznacza się kolejny termin na 28 września 2022 r. na godz. 17:15.

 

Zarząd TKKF Ogniska Uklejna w Myślenicach